Resevaccin

Ska du ut och resa? Nu har vi drop-in för resevaccinationer flera kvällar i veckan. Här kan du få rådgivning inför utlandsresa samt vaccinera upp ett skydd efter dina behov.

Våra vaccinatörer går igenom ditt vaccinationsskydd och ger rekommendationer över ytterligare vaccin som kan behöva utifrån ditt resmål och typ av resenär du kommer att vara.

Var ute i god tid, gärna 1½ månad före avresa.

Hepatit A orsakas av ett virus som överförs framför allt via förorenad mat eller dryck och leder till inflammation i levern. Sjukdomen är vanlig i tropiska länder.

En injektion med ett hepatit A-vaccin ger ett mycket bra skydd under åtminstone ett år. Upprepar Du injektionen efter ett år, kan Du räkna med ett minst 30 årigt skydd mot sjukdomen.

Barn upp till förskoleåldern blir sällan svårt sjuka. De kan däremot föra smittan vidare efter hemkomsten och av den anledningen kan man ändå överväga skydd framför allt till dagisbarn. Är du gravid är det extra viktigt att du skyddar dig mot sjukdomen vid resa till områden med hög risk.

Hepatit B orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen kan överföras sexuellt, men också i samband med tatuering, piercing, öronhåltagning, kirurgiska och dentala ingrepp, blodtransfusion, otillräckligt rengjorda kanyler etc.

Vaccinationen bör övervägas till resenärer som kommer att vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid, men även till korttidsresenärer som besöker dessa världsdelar vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.

Ett gott skydd fås i regel efter tre injektioner, som helst ges under loppet av 6 månader. Om tiden inte medger att man hinner ge de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ge tre injektioner under en 3 veckorsperiod. I detta fall bör man komplettera med en fjärde dos efter ett år. Denna dos får ses som en investering inför framtida resor.

Diarréer Kolera kan ge svåra diarréer och sjukdomen finns i Asien och Afrika samt under senare år också i Syd- och Mellanamerika. Bakterien är känslig för syran i magsäcken varför risken för magfriska personer att insjukna är liten.

Kommer du att leva under enklare livsmedelshygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller om du äter syrareducerande mediciner, har någon bakomliggande sjukdom som t.ex. tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att du kan bli svårare sjuk) bör du överväga vaccinationen.

Vaccinet ges i form av dryck och omfattar två doser. Skyddseffekten mot kolera är god och kvarstår hos vuxna i upp till 2 år, men hos barn endast i 6 månader.

Vid sidan av skyddet mot kolera erhålls ett visst skydd mot enterotoxinbildande E.coli (ETEC), som också är en vanlig orsak till diarréer hos många utlandsresenärer. Skyddseffekten mot ETEC är dock mycket omdiskuterad och är kortare än för kolera (upp till ca 3 månader). Vaccinet är inte längre godkänt på denna indikation i Sverige.

Observera att vaccinationen tas som två doser med åtminstone 1 veckas mellanrum mellan dessa. Den andra dosen bör dessutom få ”verka” i ytterligare en vecka för bästa skydd. Med andra ord bör man påbörja vaccinationerna senast två veckor före avresa.

Tyfoid är en allvarlig tarminfektion som förorsakas av en bakterie. Sjukdomen finns framför allt i Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika och beror på bristande livsmedelshygien. Den individuella risken för tyfoid är mycket liten, varför du inte behöver vaccinera dig inför en kortare turistresa. Planerar du däremot att vistas längre tid i miljöer med sämre livsmedels-/vattenhygien kan vaccinationen övervägas.

Det finns två olika vacciner; dels kapslar som sväljs, dels ett vaccin som injiceras. Skyddet kvarstår 1- 3 år.

Japansk encefalit är en allvarlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen förekommer framför allt i delar av Sydostasien och Indiska kontinenten.

Infektionen överförs till människan via mygg från grisar och vissa fåglar. Risken är därför i regel större på landsbygden, men kan även förekomma i en del städers slumområden. Risken att smittas är generellt sett mycket liten och beror av årstid, vilka områden du besöker, hur länge vistelsen varar, boendestandard etc. Korttidsresenärer behöver i allmänhet inte vaccineras.

Vaccinationen omfattar två injektioner som ger ett gott skydd under närmaste året. Myggmedel minskar dessutom risken för smitta.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom som kan medföra livshotande infektioner i blod och hjärnhinnor.

Epidemier förekommer emellanåt framför allt i Afrika. Långvarig och nära kontakt med lokalbefolkningen motiverar vaccination av främst barn och ungdomar som är mer mottagliga. Vaccinationen kan också övervägas om du skall arbeta med sjukvård i områden med hög smittrisk. Vid inresa till Saudi-Arabien är vaccinationen dessutom obligatorisk för pilgrimmer.

En injektion ger ett visst skydd under ca 3 – 5 år.

Fästingencefalit (FSME / TBE) är en virussjukdom som orsakar inflammation i hjärnan. Virus finns i fästingens spottkörtlar och överförs direkt vid bettillfället. Eftersom fästingen är aktiv när temperaturen överstiger ca 7 grader Celsius finns risk för sjukdomen redan under våren. De flesta fall av TBE ses dock under sommaren och hösten.

Smittan finns i Sverige främst inom Upplands och Södermanlands skärgårdar, delar av Mälaren och i mindre omfattning längs ostkusten ner mot Blekinge. Sjukdomen finns dessutom på Åland samt i Centraleuropa, Baltiska länderna och Ryssland.

Personer som ofta drar på sig fästingar i dessa områden bör vaccineras. Vaccinationen omfattar tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren. Därefter ges en injektion med 3-5 års intervall om risken kvarstår.

Tuberkulos är en – i regel – luftburen smitta förorsakad av en bakterie. Vaccination mot tuberkulos infördes i större skala successivt under 1940- och 1950-talet då alla nyfödda barn samt flertalet skolbarn och värnpliktiga vaccinerades. I Sverige har sjukdomen varit så ovanlig att den rutinmässiga vaccinationen upphörde 1975. Personer födda därefter är därför oftast oskyddade mot sjukdomen.

Risken för tuberkulos är betydligt större utomlands än i Sverige. Barn och ungdomar som saknar skydd inför en planerad längre tids vistelse i områden med stor smittrisk – framför allt i u-länderna – bör vara vaccinerade mot sjukdomen.

Om du tidigare är vaccinerad blir en omvaccination sällan aktuell.

Rabies är en dödlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen finns i stora delar av världen och överförs till människan oftast genom bett eller rivning av rabiesinfekterade djur. Hundar utgör den absolut främsta smittkällan, men smitta kan även överföras av katter, fladdermöss, apor, rävar etc.

Vaccinet ges huvudsakligen till personer som arbetar med djur eller kan komma i nära kontakt med dessa och till personer som skall arbeta inom sjukvård, skogsbruk etc. Barn har en tendens att mer eller mindre frivilligt komma i kontakt med djur. Vaccination kan därför övervägas till mindre barn inför en längre tids vistelse i högriskområden. Vaccinationen är dessutom mer motiverad om sjukvårdsresurserna i landet är svårtillgängliga.

För ett fullgott skydd ges tre injektioner under loppet av en månad. Aktuellt vaccin har bra skyddseffekt, men undvik ändå alltid onödig kontakt med djur!

Även om du blivit vaccinerad mot rabies före resan skall ytterligare vaccination ändå ges så snart som möjligt vid misstänkt smitta.

Gula febern orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen överförs genom myggstick och förekommer i Centralafrika och Syd-amerika.

Vaccination mot gula febern är för närvarande den enda officiellt obligatoriska vaccinationen som en del länder kräver för att du skall få komma in i landet. Många länder kräver också vaccinationen före inresa, om du mellanlandat eller kommer från andra länder där sjukdomen finns. Dessa bestämmelser syftar mer till att skydda respektive land och mindre till att skydda enskilda resenärer. Vaccinationen skall då dessutom vara utförd minst 10 dagar före ankomsten till landet. En injektion ger ett bra skydd under en 10 års-period.

 Influensa är en virussjukdom där smittspridningen sker genom dropp- eller kontaktsmitta. Sjukdomen förekommer hos oss i Sverige under vinterhalvåret, men har dessförinnan drabbat andra delar av världen. Vaccination mot influensa rekommenderas i första hand till personer med någon bakomliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar. Dessa personer löper stor risk att bli svårt sjuka i sjukdomen. Man kan också överväga vaccinationen inför en utlandsresa, dels för att minska risken för sängläge under resan, dels för att inte ta – i regel redan hårt ansträngda – sjukvårdsresurser i anspråk i landet du besöker.

Malaria överförs via mygg. Sjukdomen förekommer i stora delar av Afrika, Asien och Sydamerika. Risken för den allvarligaste malariaformen är dock störst i Afrika. Du skyddar dig mot sjukdomen bland annat genom att äta malariatabletter. Tabletterna är receptbelagda och din vaccinatör kommer att gå igenom med dig hur de skall tas.

Eftersom det är mygg som sprider sjukdomen är det naturligtvis av största vikt att – i första hand – minska risken för myggbett. Inga myggbett – ingen malaria! Glöm därför inte bort att köpa med myggstift eller myggspray och eventuellt också ett impregnerat myggnät före avresan.

Scroll to Top