COVID-19

Vad är COVID-19?

Covid-19 är en virusinfektion som oftast ger lindriga symtom som snuva, halsont, hosta och feber. En del blir mer allvarligt sjuka med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Andra symtom på covid-19 kan vara muskelvärk, huvudvärk, trötthet, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

Hur smittar COVID-19?

Covid-19 smittar i första hand vid nära kontakter mellan personer genom droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen när man andas in. Smittan kan också ta sig in genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun. En infekterad person kan smitta andra redan innan symtomen börjar. Tiden från det att man smittas till att man blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och
14 dagar, vanligast är 2 till 4 dagar.

Hur länge är jag smittsam?

Det kan variera mellan olika personer hur länge man är smittsam. Om man är allvarligt sjuk är man oftast smittsam under något längre tid än om man är
lindrigt sjuk:

 • Det är låg risk att du är smittsam om det gått minst 5 dagar från du fick symtom och du varit feberfri mer än 1 dygn och är påtagligt allmänt förbättrad.
 • Du kan vara smittsam längre än 5 dagar om du inte varit feberfri mer än 1 dygn. Du kan också vara smittsam längre är 5 dagar om du inte är påtagligt allmänt förbättrad. Om du efter 5 dagar bara har kvar lätta symtom som rethosta eller försämrat lukt- och smaksinne, är du sannolikt inte längre smittsam.
 • Om du bor på särskilt boende för äldre eller har vårdats på sjukhus kan din läkare ge information om hur länge du kan vara smittsam.
 • Om du har en svår immunbrist kan du vara smittsam längre. Det är därför viktigt att du rådfrågar din läkare om vad som gäller för dig.

Skyddseffekt

Forskning visar på att personer 65 år och äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos mot covid-19 fick ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död än de som avstod en påfyllnadsdos. Skyddet mot att behöva sjukhusvård ökade till drygt 80 procent och mot att avlida ökade skyddet till nästan 90 procent, jämfört med de som inte tar någon påfyllnadsdos.

Effekten av påfyllnadsdosen varar länge, i över 90 dagar, även om den kan minska något över tid. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att folk som är 65 år och äldre, samt vuxna i riskgrupper, tar en påfyllnadsdos enligt rekommenderat intervall.

Intervall & rekommendationer

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 under våren 2024. Detta enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Med ”dagliga omsorgsinsatser” menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är inte en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och har haft bekräftad covid-19 efter den 1 oktober har ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendation gäller från och med den 1 mars. I Region Stockholm pågår planering och förberedelser för vårens vaccinationsinsats som huvudsakligen kommer att ske under april.

Medicinska riskgrupper

 • kronisk hjärtsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • Downs syndrom
 • skörhet med behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
 • nedsatt fysisk hälsa pga t.ex. demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller drogbruk

Vaccination av gravida

Gravida är en riskgrupp för covid-19 och rekommenderas vaccination i enlighet med rekommendation för riskgrupper ovan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida med Spikevax eller Comirnaty.

Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men vanligen finns inget skäl att vaccinera före vecka 12. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ge under senare delen av graviditeten när den gravidas lungvolym blir mindre. För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas därför vaccination efter 12:e graviditetsveckan, oavsett när på året graviditeten infaller. Däremot kan gravida med annan underliggande sjukdom ges vaccination även i första trimestern för att ge ett tidigt skydd.

Biverkningar

Så här långt har det getts över 13,47 miljarder doser av vaccinet. Allvarliga sidoeffekter är otroligt ovanliga, mindre än 0,05% av fallen. Det är viktigt att förstå att om någon får hälsoproblem efter att ha tagit vaccinet, är det inte alltid vaccinets fel. Man måste jämföra det med personer som inte har vaccinerats för att vara säker.

Om du får vissa specifika symtom efter att ha tagit vaccinet, som andningssvårigheter eller konstant buksmärta, ska du omedelbart söka läkarhjälp. De flesta biverkningar går över av sig själva på några dagar, som till exempel trötthet eller huvudvärk.

Vanligast är att man känner sig öm där man fick sprutan, kanske har feber eller huvudvärk. Mindre vanligt är att man känner sig yr eller får utslag. Om besvären inte försvinner på några dagar, bör du ta kontakt med din vårdcentral.

Vaccin

 • Comirnaty Omicron XBB.1.5 (Rekommenderade grupper)
  Pfizers uppdaterade vaccin
 • Pris: 0 kr/dos
 • Antal doser:
 • Intervall:
Rulla till toppen